It’s tomorrow og TØI

Systematisk undervurdert? Samfunnsnytte av baneinvesteringer.

Samfunnsøkonomiske analyser benyttes som et faglig verktøy for å synliggjøre virkningene og sammenligne samfunnsnytten av mulige investeringer. Hensikten er å kunne gi faglige råd om hvilke prosjekter som bør realiseres for å maksimere nytten av samfunnets investeringer. Det forutsetter at metoden for sammenligning gir gode anslag på nytten av investeringen, og at metoden ikke systematisk forskjellsbehandler prosjekter.

I dette notatet peker vi på faktorer som med ganske høy sannsynlighet bidrar til at samfunnsnytten av baneinvesteringer systematisk undervurderes i forhold til veiinvesteringer. Det har ofte sammenheng med at nytten av høykapasitets kollektivtrafikk i større grad enn veiinvesteringer, tilfaller andre enn de reisende, og med mer kompliserte årsakssammenhenger. Agglomerasjonseffekter, arealgevinster o.l. er vanskeligere å måle enn tidsgevinsten for bilførere. Effektene er like reelle, men kravet om nøyaktighet i beregningene fører til at de samfunnsøkonomiske analysene inkluderer effekter som er mulige å beregne ganske presist, mens effekter som er vanskeligere å måle blir utelatt.

Siden slike effekter sannsynligvis er størst for baneinvesteringer, kan dette bidra til at de faglige rådene prioriterer veiinvesteringer høyere enn de burde i forhold til baneinvesteringer. Følges rådene, bidrar det til at samfunnets samlede nytte av samferdselsinvesteringer blir lavere enn de kunne vært.

Mens veiprosjekter ofte vil bidra til økt trafikk som krever økt areal til bilformål, dårligere bomiljø og dårligere forutsetning for lønnsom næringsutvikling, gjør gode jernbaneprosjekter byen bedre for beboere, bedrifter og besøkende. Det bør jobbes videre med metoder for å tallfeste disse virkningene med tanke på å inkludere dem i de samfunnsøkonomiske analysene og beslutningsgrunnlaget for øvrig. Dette kan også bidra til bedre prioriteringer av tiltak innenfor samferdselssektoren.

Les mer i rapporten Bernt Sverre Mehammer fra It’s tomorrow og Askill Harkjerr Halse fra TØI har utarbeidet på oppdrag for Vy.