Om oss

It’s tomorrow ser mobilitetsplanlegging som en strategisk oppgave som handler om å gjøre et bygg, et område eller en by mer attraktiv. Målgruppene kan variere fra kjøpere i et boligprosjekt, for ansatte i et kontorbygg, for kunder i et handelsområde, for innbyggere, arbeidstakere eller besøkende i en by. Det krever en forståelse av strategiske behov for mange involverte parter og hvordan løsningene kan møte behov. Vi gir strategisk og operativ rådgivning om følgende temaer:

 • Arealløsninger som utnytter et områdes potensial
 • Tilrettelegging for gående og syklende
 • Effektivt kollektivtilbud
 • Gode løsninger for transportsyklister
 • Parkeringsløsninger som reduserer risiko for fremtidig bortfall av etterspørsel
 • Forretningsmodeller for delt mobilitet
 • Løsninger for integrering av kollektivtransport og delt mobilitet
 • Virkemidler for å begrense bilbruk
Foto: Martin Siewartz Nielsen

Tiltrekke fremtidsrettede bedrifter

Vi er opptatt av at areal- og mobilitetsløsninger er avgjørende for å tiltrekke fremtidsrettede bedrifter. I en tid da vi skal møte utfordringene eldrebølgen skaper samtidig som vi skal jobbe oss ut av oljeavhengigheten, må vi prioritere tilrettelegging for verdiskaping høyere, også i areal- og mobilitetsfeltet.

 • Effektiv arbeidsreise for potensielle sysselsatte
 • Utnyttelse av potensialet i de mest verdifulle arealene i en by
 • Identifikasjon av konkurransefordelene i et verdiskapingsperspektiv, og råd om hvordan disse utnyttes

er vant til å sette sammen team fra ulike aktører for å virkeliggjøre en idè. Vi setter sammen team ut fra oppgaven som skal løses, heller enn ut fra leverandørens behov for oppdrag. Vårt nettverk av samarbeidspartnere representerer ledende kompetanse innen sine felter, fra forretningsutvikling, til ingeniørfag og digitalisering.

Prosjektledelse

Vi følger prosjektene fra unnfangelse til implementering med lang prosjektledererfaring. Det inkluderer å sette sammen riktige team, skaffe finansiering, sørge for faglig nivå, gjennomføring og kvalitetssikring.

Hvem er vi?

Bernt Sverre Mehammer, Arne Lindelien og Andrine Gran

Arne Lindelien har over 30 års erfaring i ledelse av private og offentlige virksomheter. I 20 år var han daglig leder/direktør i Bilkollektivet, og utviklet dette fra vaklede start-up til å bli landets ledende bildelingsvirksomhet. Han har dermed en solid kompetanse innen å bygge opp og drifte Mobility as a Service. Arne har også erfaring som seniorrådgiver i Multiconsult, der han har hatt ansvar for å utarbeide mobilitetsplaner for kunder innen offentlig og privat sektor. Han har spesielt arbeidet med sammensatt mobilitet og samspillet mellom kollektivtransport og delte mobilitetsressurser.

Arne har videre arbeidet med mobilitets- og parkeringsløsninger for bedrifter, utbyggere og kommuner.

Arne er daglig leder og partner i It’s tomorrow AS.

Bernt Sverre Mehammer kombinerer en uvanlig sterk samfunnsinnsikt med engasjement for mobilitetsløsningenes strategiske betydning for folks hverdagsliv, byers og dermed landets verdiskaping og bidrag til løsningen på mange miljøutfordringer. Han er samfunnsøkonom og spesialist på fremtidens mobilitetsløsninger – knyttet til teknologiske muligheter gjennom selvkjørende kjøretøy og hvordan man mest effektivt påvirker trafikanters atferd. Tydelig kommunisering av resultater som beslutningsgrunnlag for personer uten faglig bakgrunn har vært sentralt i mange av hans oppdrag. Bernt Sverre har dessuten lang politisk erfaring fra Storting og regjeringsapparat, som statssekretær i Finansdepartementet og politisk rådgiver i SVs stortingsgruppe.

Bernt Sverre er styreleder og partner i It’s tomorrow.

Andrine Gran, som starttet i Itstomorrow i april 2023, styrker vår kompetanse inne mikromobliteet og sykkel. Med Andrine om bord, kan It’s tomorrow bistå med spørsmål knyttet til regulering og integrering av delte elsparkesykler i mobilitetstilbudet, samt sykkelløsninger på strategisk og operasjonelt nivå. I tillegg har hun med seg dyp innsikt i offentlige prosesser.

Andrine har spisskompetanse på delte mikromobilitetsløsninger, og har vært sentral i utviklingen av Oslos reguleringsløsninger.

– Delte elsparkesykler kan være et viktig tilskudd til et grønt mobilitetssystem. Det forutsetter smart regulering og styring. Erfaringene fra hvordan Oslo har kommet fra kaos til struktur, er interessant. Integreringen av sparkesykler har et stort potensial som jeg gleder meg til å være med på å utløse, understreker Andrine.

I de siste ni årene har hun jobbet for Oslo kommune i mange ulike roller, der det sentrale har vært hvordan Oslo skal bli en by hvor grønne reiser er førstevalget. I dag er Oslo internasjonalt kjent for å ha kommet langt i dette arbeidet.

– Det første rådet for mer bærekraftig transport, er å bruke arealene og kjøretøyene som allerede finnes, på en smartere måte, sier Andrine. – Skal byer og tettsteder håndtere befolkningsvekst samtidig som de skal utvide grøntarealer, må flere dele på de grå arealene som er tilgjengelige. Deler vi i tillegg på kjøretøy, bruker de mye mindre areal og energi. Da har vi kommet langt i å nå ikke bare nullvekstmålet, men også nullutslippsmålet for veitrafikken.

Hun legger til at selv om løsningen er tydelig, er veien dit kompleks. Det er mange virkemidler og tiltak som må spille på lag for å få det til.  

– Offentlig sektor er en viktig premissgiver, men uten private aktører kommer vi ikke langt nok. Offentlige og private aktører sitter hver for seg på helt ulike, men like viktige verktøy og muligheter. Skal vi få til gode helhetlige løsninger, er det viktig å se hele dette bildet, sier Andrine.

Med ansettelsen av Andrine styrkes It’s tomorrows mulighet til å hjelpe våre partnere med å utvikle det grønne integrerte mobilitetssystemet i våre byer. Trenger du hjelp med dette, så ta gjerne kontakt for en mobilitetsprat.

Vil du jobbe med oss?

Fremtidens mobilitetsløsninger må skapes. Vi rekker ikke alt så vi er alltid på utkikk etter folk som kan bidra til endringene som er nødvendige. Hvis du drives av ønsket om å skape endring, har relevant kompetanse og vil jobbe eller samarbeide med oss, så ta kontakt for en prat. Vi er særlig interesserte i folk med spesialkompetanse, men vi er åpne for alt fra studenter som skal skrive masteroppgave til de svært erfarne.